Cổ phiếu

Stock Management

Tiện ích

 • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện;
 • Đảm bảo thời gian hồ sơ được chấp thuận nhanh nhất;
 • Tránh rủi ro cho khách hàng khi tự lưu giữ chứng khoán;
 • Giám sát hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông nhanh chóng kịp thời.

Khách hàng có thể đến VFS để thực hiện:

 1. Lưu ký chứng khoán
 •  Lưu ký và tái lưu ký chứng khoán
 • Thực hiện quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán
 • Rút, chuyển khoản chứng khoán và các nghĩa vụ khác.
 • Phong tỏa/Cầm cố/Giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư
 • Các thủ tục thừa kế/biếu tặng chứng khoán
 1. Thực hiện quyền
 • Thực hiện quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán
 • Rút, chuyển khoản chứng khoán và các nghĩa vụ khác