Mở tài khoản

Để bắt đầu giao dịch tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), Quý khách hàng sẽ được cung cấp các hình thức mở tài khoản sau đây: