Ủy thác tài khoản

Entrust account management

Dịch vụ nhận Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân là một dịch vụ được VFS cung cấp nhằm mục đích đem lại những lợi ích tối đa, hạn chế rủi ro cho khách hàng khi giao dịch chứng khoán theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết

Lợi ích

 • Khách hàng không có nhiều thời gian nghiên cứu/theo dõi thị trường nhưng đầu tư hiệu quả vào thị trường chứng khoán;
 • Khách hàng có cơ hội được tiếp cận danh mục đầu tư an toàn, hiệu quả;
 • Khách hàng đồng hành với các chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản, chuyên sâu nhiều kinh nghiệm và uy tín trên thị trường chứng khoán.
 • Khách hàng được cung cấp báo cáo, sao kê tài khoản và theo dõi/ giám sát tài khoản

Đối tượng

 • Khách hàng cá nhân mở tài khoản tại VFS

Giá trị ủy thác ban đầu

 • Tối thiểu 100 triệu VNĐ

Thời gian ủy thác

 • Theo thỏa thuận và không quá 1 năm

Nộp tiền

 • KH nộp tiền vào tiểu khoản 094Cxxxxxx.30 (tiểu khoản dành riêng cho nhận ủy thác quản lý TKGDCK)

Rút tiền

KH có thể rút tiền lãi từ tiểu khoản ủy thác.

Số tiền được rút tính theo từng chiến lược đầu tư = Min [Số dư tiền còn lại, (Giá trị tài sản uỷ thác hiện tại – Tổng Giá trị tài sản uỷ thác – Nghĩa vụ phải thanh toán với MBS bao gồm phí uỷ thác, phí giao dịch, phí lưu ký chứng khoán, phí khác (nếu có))]

Phí ủy thác

Phí uỷ thác là các loại phí mà KH trả VFS khi quản lý tiểu khoản uỷ thác theo chiến lược đầu tư

 • Phí quản lý tiểu khoản ủy thác = 2%/năm x NAV tiểu khoản ủy thác.
 • Việc thanh toán được thực hiện vào Ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc tại thời điểm dừng ủy thác.
 • Quy định về kỳ thanh toán và phương thức thanh toán có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của VFS. Tài khoản thanh toán: Tiểu khoản uỷ thác (tiểu khoản 30) và/hoặc tiểu khoản khác (nếu tiểu khoản 30 không đủ số dư tiền để thanh toán phí ủy thác và phí khác).

Hiệu quả đầu tư

 • Hiệu quả đầu tư được tính hàng ngày theo công thức sau:

R = [TSR cuối ngày + Số tiền Rút) – (TSR đầu ngày +Số tiền nộp)]/ [TSR đầu ngày + Max(0,(Số tiền nộp-Số tiền rút))].

 • Hiệu quả đầu tư trong một khoảng thời gian được tính dựa vào dữ liệu lợi nhuận hàng ngày của một theo công thức:

Rt=[(1+R1)×(1+R2)×⋯×(1+Rn)]−1

n: Là số ngày tính lợi nhuận gộp