Cơ hội nghề nhiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS)

Môi trường VFS

Gia nhập tập thể VFS cho bạn: Cơ hội để làm việc chuyên nghiệp; Thử thách để phát triển, Động lực để yêu nghề và Bước tiến để bạn có thể đi xa hơn nữa.

Chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi tìm kiếm và chào đón các cá nhân tài năng, nhiệt huyết và có định hướng nghề nghiệp được làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN (HCM)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Cấp Quản lý

– Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên phụ trách lập chính xác, đầy đủ, kịp thời.
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên lập.
– Cập nhật các thông tư, chế độ kế toán đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán của kế toán viên theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn
– Tổng hợp số liệu lên các báo cáo tổng hợp của Công ty.
– Kiểm tra và duyệt NAV định kỳ, bất thường của Công ty và Danh mục đảm bảo chính xác, kịp thời và khớp đúng với số liệu của Ngân hàng giám sát.
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, Ngân hàng giám sát để đảm bảo việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán đầy đủ, kịp thời
– Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp
– Tham gia đào tạo chuyên viên kế toán nắm vững nghiệp vụ
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty
– Tham gia xây dựng phần mềm kế toán
– Kiểm tra việc nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
– Kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến phần hành kế toán của công ty
– Cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng, Ban giám đốc theo yêu cầu một cách chính xác.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HN)

Hạn ứng tuyển:15/07/2023
Vị trí: Chuyên viên

– Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán bao gồm:

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với một số hoạt động nghiệp vụ tại Công ty trong việc thực hiện các quy trình, quy định, các tờ trình/báo cáo đã được phê duyệt;

+ Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết theo phạm vi được phân công;

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa sau kiểm tra;

– Kiểm tra/thực hiện/phối hợp để xây dựng các báo cáo của Công ty: Báo cáo hoạt động, báo cáo tỉ lệ An toàn tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu (nếu có);

– Phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng, cập nhật/điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty;

– Tham gia công tác công bố thông tin, thẩm định thông tin trước khi thông tin được cung cấp ra bên ngoài;

– Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro vi phạm đạo đức nghề nghiệp/ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Khách hàng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phòng Kiểm soát nội bộ và Ban Tổng Giám đốc.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (HN)

Hạn ứng tuyển:15/07/2023
Vị trí: Chuyên viên

–  Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu, xu hướng của thị trường tài chính/chứng khoán, nghiên cứu khảo sát các sản phẩm/dịch vụ trong cùng lĩnh vực để đưa ra các ý tưởng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hoặc đề xuất các giải pháp nâng cấp đối với sản phẩm/hệ thống hiện hữu;

–  Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm cũ, đề xuất các sản phẩm mới khả thi, phù hợp với nhu cầu của Khách hàng;
–  Theo dõi việc thực hiện chính sách khách hàng, chính sách môi giới đúng quy định; Tiếp nhận phản hồi từ phía các bộ phận, phân tích và đề xuất điều chỉnh chính sách khách hàng, chính sách môi giới;

–  Thực thi kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty. Cụ thể: Đánh giá và chuyển hóa các nhu cầu và xu hướng thị trường thành yêu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty, xây dựng tài liệu mô tả/đặc tả để IT xây dựng hệ thống, thực hiện test/kiểm thử và nghiệm thu hệ thống;
–  Xây dựng các tài liệu chuyên môn cho sản phẩm/dịch vụ được phát triển hoặc nâng cấp: Quy trình/quy định sản phẩm, Hợp đồng/mẫu biểu…

–  Tích cực tham gia, đề xuất, đóng góp ý kiến vào các quá trình xây dựng chính sách kinh doanh, hoa hồng, thu nhập, quy trình bán hàng, vận hành,…của Công ty

–  Phối hợp tác nghiệp với các Phòng ban có liên quan để xây dựng sản phẩm và triển khai các công việc chung của công ty;

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.