Sản phẩm phái sinh

Government Bond Futures

 • Hợp đồng tương lai trên Trái phiếu Chính phủ (TPCP) là loại Hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là một trái phiếu chính phủ giả định do Sở Giao dịch chuẩn hóa các điều khoản bao gồm: Số năm đáo hạn, tháng đáo hạn, ngày đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, hình thức trả gốc, lãi, rổ trái phiếu được chấp nhận để chuyển giao, phương thức thanh toán đáo hạn
 • Tên hợp đồng: Hợp đồng tương lại Trái phiếu chính phủ 5 năm
 • Mã hợp đồng: Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX
 • Tài sản cơ sở : Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn
 • Quy mô hợp đồng: 1 tỷ đồng
 • Hệ số nhân hợp đồng: 10.000 đồng
 • Tháng đáo hạn: 3 tháng cuối 3 tháng gần nhất
 • Phương thức giao dịch: Phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút, Đóng cửa cùng thị trường cơ sở
 • Biên độ dao động giá: +-3% so với giá tham chiếu
 • Bước giá/Đơn vị yết giá: 1 đồng)
 • Đơn vị giao dịch: 01 hợp đồng
 • Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày 15 của tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
 • Ngày thanh toán cuối cùng: Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng
 • Phương thức thanh toán: Chuyển giao vật chất
 • Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)
 • Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng: Giá thanh toán cuối ngày tại ngà giao dịch cuối cùng
 • Giá tham chiếu: Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
 • Mức ký quỹ: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)
 • Giới hạn lệnh: tối đa 500 hợp đồng/lệnh, tối thiểu : 1 hợp đồng/lệnh
 • Giới hạn vị thế: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)
 • Ngày niêm yết: khi bắt đầu hợp đồng