Phái sinh

Trading Regulations

VFS tự hào là đơn vị tư vấn có bề dày kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các tổ chức trên thị trường.

1. Sản phẩm phái sinh

Sản phẩm phái sinh được đưa vào giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30.
Mỗi hợp đồng tương lai (HĐTL) có một mã giao dịch riêng tương tự như cổ phiếu, được quy ước theo quy tắc nhất định bao gồm các thông tin:
[Tên tài sản cơ sở][F][Thời gian đáo hạn]
Ví dụ: HĐTL có mã VN30F1706. Trong đó: “VN30” là chỉ số VN30, F là hợp đồng tương lai, “17” là năm đáo hạn của hợp đồng (2017) và “06” là tháng đáo hạn của hợp đồng.

2. Thời gian giao dịch

Nội dung đang cập nhật