Career opportunities

Viet First Securities Corporation (VFS)

VFS . environment

Join the VFS team for you: Opportunity to work professionally; Challenges to grow, Motivation to love, and Steps to take you further.

We are looking for

We seek and welcome talented, enthusiastic and career-oriented individuals working in the securities finance sector.

Customer Service and Financial Services Officer

Application deadline:25/05/2018
Position: Full-time employee Intern

– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Mở/tất toán tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán.

– Quản lý sổ cổ đông và các sản phẩm tài chính.

– Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về rút /chuyển tiền của khách hàng.

– Hàng ngày theo dõi tình hình dư nợ giao dịch ký quỹ của khách hàng, tỷ lệ ký quỹ, thực hiện callmargin, báo cáo tình hình callmargin để tiến hành bán giải chấp theo đúng quy định.

– Tiếp nhận và đặt lệnh giao dịch qua điện thoại.

– Thực hiện các thao tác xác thực thông tin khách hàng theo yêu cầu của từng loại sản phẩm/ dịch vụ quy định rõ trong từng quy trình.

– Xử lý tối đa yêu cầu của khách hàng theo đúng các bước, thời gian quy định, theo năng lực và kinh nghiệm.

– Thực hiện kiểm tra chứng từ cuối ngày. Hoàn thiện các nghĩa vụ về chứng từ giao dịch (tiền/ lệnh/hồ sơ đóng/mở tài khoản) phát sinh trong ngày.

– Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.

– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.