Career opportunities

Viet First Securities Corporation (VFS)

VFS . environment

Join the VFS team for you: Opportunity to work professionally; Challenges to grow, Motivation to love, and Steps to take you further.

We are looking for

We seek and welcome talented, enthusiastic and career-oriented individuals working in the securities finance sector.

Customer Service and Financial Services Officer

Application deadline:25/05/2018
Position: Full-time employee Intern

– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Mở/tất toán tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán.

– Quản lý sổ cổ đông và các sản phẩm tài chính.

– Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về rút /chuyển tiền của khách hàng.

– Hàng ngày theo dõi tình hình dư nợ giao dịch ký quỹ của khách hàng, tỷ lệ ký quỹ, thực hiện callmargin, báo cáo tình hình callmargin để tiến hành bán giải chấp theo đúng quy định.

– Tiếp nhận và đặt lệnh giao dịch qua điện thoại.

– Thực hiện các thao tác xác thực thông tin khách hàng theo yêu cầu của từng loại sản phẩm/ dịch vụ quy định rõ trong từng quy trình.

– Xử lý tối đa yêu cầu của khách hàng theo đúng các bước, thời gian quy định, theo năng lực và kinh nghiệm.

– Thực hiện kiểm tra chứng từ cuối ngày. Hoàn thiện các nghĩa vụ về chứng từ giao dịch (tiền/ lệnh/hồ sơ đóng/mở tài khoản) phát sinh trong ngày.

– Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.

– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.

STOCK BROKER (Number: 5 people)

Application deadline:
Position: Expert Full-time employee

– Phát triển khách hàng; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại;

– Giới thiệu & hướng dẫn cho khách hàng thực hiện những phương thức đặt lệnh giao dịch chứng khoán có tại VFS;

– Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng;

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;

– Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới;

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

CUSTOMER SERVICE STAFF (Number: 2 people)

Application deadline:
Position: Full-time employee

– Hướng dẫn về các thủ tục nộp/rút/chuyển khoản tiền; ứng trước/hoàn ứng tiền bán chứng khoán của Khách hàng;

– Hướng dẫn về các thủ tục lưu ký chứng khoán và quản lý cổ đông;

– Theo dõi các chứng từ phát sinh giao dịch hằng ngày như phiếu lệnh, hợp đồng giao dịch ký quỹ, sổ lệnh…;

– Theo dõi và kiểm tra số dư chứng khoán, phong tỏa/giải tỏa chứng khoán;

– Thực hiện và kiểm tra việc chốt quyền; thực hiện quyền;

– Lập các báo cáo, thông báo về lưu ký chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán, thông tin cập nhật mới của nhà đầu tư;

– Lập các báo cáo hằng ngày về phí môi giới, số lượng tài khoản đóng mở và thị phần;

– Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu lý chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

– Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Customer Service and Financial Services Officer

Application deadline:25/05/2018
Position: Full-time employee

– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Mở/tất toán tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán.

– Quản lý sổ cổ đông và các sản phẩm tài chính.

– Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về rút /chuyển tiền của khách hàng.

– Hàng ngày theo dõi tình hình dư nợ giao dịch ký quỹ của khách hàng, tỷ lệ ký quỹ, thực hiện callmargin, báo cáo tình hình callmargin để tiến hành bán giải chấp theo đúng quy định.

– Tiếp nhận và đặt lệnh giao dịch qua điện thoại.

– Thực hiện các thao tác xác thực thông tin khách hàng theo yêu cầu của từng loại sản phẩm/ dịch vụ quy định rõ trong từng quy trình.

– Xử lý tối đa yêu cầu của khách hàng theo đúng các bước, thời gian quy định, theo năng lực và kinh nghiệm.

– Thực hiện kiểm tra chứng từ cuối ngày. Hoàn thiện các nghĩa vụ về chứng từ giao dịch (tiền/ lệnh/hồ sơ đóng/mở tài khoản) phát sinh trong ngày.

– Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.

– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng bộ phận DVKH.

RECRUITMENT RESEARCH AND ANALYSIS STAFF ONLY

Application deadline:
Position: Expert Full-time employee

–  Theo dõi thị trường chứng khoán và thực hiện bản tin hàng ngày

–  Nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ mô bao gồm tác động của các yếu tố vĩ mô; sự kiện kinh tế/tài chính/chính trị trong và ngoài –  nước ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán

–  Thực hiện các báo cáo phân tích ngành hàng, doanh nghiệp.

–  Tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán và tư vấn cho khách hàng.

–  Lập mô hình dự báo dòng tiền, dự báo kết quả kinh doanh và định giá doanh nghiệp.

–  Thực hiện các mô hình kinh tế lượng, mô hình định giá tài sản tài chính.

–  Tư vấn tham mưu tổng thể cho doanh nghiệp về cấu trúc tài chính, quản trị tài chính, phương án huy động vốn của doanh nghiệp