Cổ phiếu

Bộ các điều khoản và điều kiện

Bộ các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ (sau đây gọi chung là Bộ T&C) điều chỉnh các vấn đề chung đối với quan hệ giữa VFS và Khách hàng, áp dụng cho tất cả các loại Tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại VFS và các dịch vụ chứng khoán mà VFS cung cấp cho Khách hàng tại từng thời kỳ.

Chi tiết