Cổ phiếu

Biểu phí

I Phí giao dịch
1 Giao dịch chứng khoán niêm yết 0.15%
2 Giao dịch trái phiếu niêm yết 0.15%
3 Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Trung Tâm lưu ký 0.2%
II Dịch vụ tài chính
1 Ứng trước tiền bán chứng khoán 0,0343 %/ngày, tối thiểu 50.000 đồng/hợp đồng
III Lưu ký, chuyển khoản chứng khoán
1 Lưu ký Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm (CW) 0,27 đồng/CP, CCQ/tháng 0,27 đồng/CP, CCQ/tháng
2 Lưu ký Trái phiếu doanh nghiệp 0,18 đồng/trái phiếu doanh nghiệp/tháng
3 Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán giao dịch tại VFS. 0,3 đồng/CP, CCQ, CW/1 lần chuyển; tối đa không quá 300.000 đồng/1 mã CK/1 lần chuyển
4 Chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau. 0,3 đồng/CP, CCQ, CW/1 lần chuyển; tối đa không quá 300.000 đồng/1 mã CK/1 lần chuyển
IV Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài khoản/tài sản cầm cố
1 Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu, chỉ thực hiện tại VFS, không thực hiện tại VSD 0.3% * Giá trị tài sản phong tỏa, tối thiểu: 200.000 VNĐ/bộ, tối đa: 3.000.000 đồng/bộ
2 Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu có thực hiện tại VSD Mức phí thu hộ VSD: theo quy định của VSD trong từng thời kỳ Mức phí VFS thu: Theo mức VSD thu
3 Giải tỏa chứng khoán Miễn phí
V Phí chuyển tiền
1 Chuyển khoản nội bộ Miễn phí
2 Chuyển khoản ra ngân hàng Theo biểu phí của ngân hàng trung gian
VI Dịch vụ khác
1 Sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán theo đăng ký của khách hàng
1.1 Báo cáo kết quả giao dịch trong ngày (SMS) Miễn phí
1.2 Báo cáo tổng hợp (tiền và chứng khoán) tài khoản của khách hàng định kỳ hàng tháng, khách hàng lên nhận hoặc gửi vào địa chỉ email khách hàng đã đăng ký Miễn phí
1.3 Sao kê các giao dịch chứng khoán, tiền phát sinh trong tháng liền kề thời điểm hiện tại Dưới 05 trang A4 - Miễn phí Từ 06 trang trở lên - 2.000 VNĐ/trang
1.4 1.4 Sao kê các giao dịch chứng khoán, tiền phát sinh trong vòng 12 tháng trước liền kề thời điểm hiện tại Dưới 05 trang A4 - Miễn phí Từ 06 trang trở lên - 4.000 VNĐ/trang
2 Sao kê phát sinh tài khoản theo yêu cầu khách hàng (sao kê có ký và đóng dấu Công ty) 25.000 VNĐ/bản (tối đa 5 trang A4) Từ trang thứ 6 trở đi: 4.000 VNĐ/trang
2 Giao dịch ký quỹ Lãi vay trong hạn Lãi vay quá hạn (150% LS trong hạn)
2.1 Kỳ hạn vay 90 ngày 12,50 % 18,75 % 0,01 %

Phí lưu ký / Chuyển khoản Chứng khoán

(Thu hộ TTLK theo Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021)