Cổ phiếu

Quản lý cổ đông

Dịch vụ Quản lý cổ đông

Dịch vụ Quản lý cổ đông tại VFS là dịch vụ mà VFS được sự ủy quyền của Tổ chức phát hành, thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông theo sự thống nhất giữa hai bên.

  •  Truyền tải thông tin của doanh nghiệp tới các Cổ đông một cách đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện;
  • Thực hiện giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật;
  • Hỗ trợ Cổ đông kiểm soát và tra cứu số dư, lịch sử giao dịch cổ phiếu trong từng thời điểm một cách kịp thời, chính xác.

Dịch vụ quản lý cổ đông của VFS bao gồm

Quản lý danh sách cổ đông

  •  Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
  • Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cổ đông
  • Tra cứu số dư chứng khoán
  • Cho/biếu/tặng/ thừa kế chứng khoán