Cổ phiếu

Quản lý chứng khoán

Quản lý chứng khoán là dịch vụ được VFS phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng lưu giữ và bảo quản tài sản chứng khoán, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán.

Tiện ích

  • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện;
  • Đảm bảo thời gian hồ sơ được chấp thuận nhanh nhất;
  • Tránh rủi ro cho khách hàng khi tự lưu giữ chứng khoán;
  • Giám sát hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông nhanh chóng kịp thời.

Dịch vụ

  •  Lưu ký và tái lưu ký chứng khoán
  • Thực hiện quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán
  • Rút, chuyển khoản chứng khoán và các nghĩa vụ khác.
  • Phong tỏa/Cầm cố/Giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư
  • Các thủ tục thừa kế/biếu tặng chứng khoán