BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét và giải trình

27/12/2017