VFS: CBTT bầu ông Trần Anh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

21/03/2019