VFS: CBTT Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ông Hoàng Thế Anh

24/02/2017