VFS: CBTT đính chính Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

05/06/2020