VFS: CBTT Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ông Nguyễn Xuân Phước

24/02/2017