VFS: CBTT Nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị

12/04/2021