VFS: CBTT Nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17/09/2019