VFS – CBTT Nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/08/2021