VFS: CBTT Nhận được thông báo giao dịch CP VFS của Công ty Cổ phần Cát Lợi

06/07/2020