VFS: CBTT Quyết định đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư AFG Đà Nẵng

18/09/2019