VFS: CBTT thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng giao dịch lớn

20/04/2024