VFS: CBTT thông qua lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch CP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

11/05/2020