VFS: CBTT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

18/04/2020