VFS: CBTT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

03/04/2021