VFS: CBTT Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ lện 410 tỷ

15/10/2019