VFS: CBTT Thông qua quyết định ký hợp đồng với Công ty Cổ phần ABG Thủ Đô

03/12/2019