VFS: CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

23/05/2024