VFS – Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

16/04/2018