VFS Thông báo Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

10/03/2017