VFS: VFS_CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thanh Thúy – thành viên Ban kiểm soát

24/02/2021