VFS_Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét kèm theo giải trình chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm trước

27/12/2022