VFS_CBTT: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu qua ngưỡng 1% của nhóm cổ đông lớn liên quan tới ông Trần Anh Thắng

23/08/2023