VFS_CBTT nghị quyết của HĐQT thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản của Công ty làm biện pháp đảm bảo tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

09/11/2023