VFS_CBTT: Nhận được công văn chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

25/08/2023