VFS_CBTT nhận được thông báo về việc chuyển chứng khoán từ thị trường đăng ký giao dịch sang quản lý tại thị trường niêm yết HNX trên hệ thống VSD

11/07/2023