VFS_CBTT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

22/08/2023