VFS_CBTT thông qua hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và xác định giá giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên tại HNX

30/06/2023