VFS _CBTT nhận được Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VFS để niêm yết tại HNX

06/07/2023