VFS_CBTT: thông qua ký hợp đồng với Công ty CP Amber Power là người có liên quan của người nội bộ

04/03/2022