VFS_CBTT thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa đăng ký mua hết trong đợt phát hành ra công chúng

05/10/2021