VFS_CBTT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ chào bán ra công chúng

06/03/2024