VFS_CBTT: thông qua việc ký hợp đồng với Công ty CP Amber Capital Holdings là người có liên quan của người nội bộ

04/03/2022