VFS_CBTT về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Cencon Việt Nam

14/10/2021