VFS_Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022

16/04/2022