VFS nhận lưu ký chứng khoán của khách hàng và thực hiện tái lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Dịch vụ lưu ký bao gồm Lưu ký chứng khoán (ký gửi, rút, chuyển khoản và nhận chuyển khoản chứng khoán, cầm cố và giải tỏa cầm cố chứng khoán), và Thực hiện quyền liên quan tới chứng khoán niêm yết (Quyền nhận lãi/vốn gốc trái phiếu, quyền nhận cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền tham dự Đại hội cổ đông, quyền mua chứng khoán phát hành thêm, quyền hoán đổi cổ phiếu, quyền chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi).

VFS nhận lưu ký chứng khoán của khách hàng và thực hiện bằng cổ phiếu