Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTFH2224001

16/08/2023
Thông báo khác

Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTFH2224001 của Công ty Cổ phần City Auto. Chi tiết theo Tài liệu đính kèm