Thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sở hữu

14/02/2023
Thông báo khác

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sở hữu trong thời gian đăng ký từ ngày 01/02/2023 đến trước 16h00 ngày 13/02/2023 như sau:

  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký: 0 nhà đầu tư
  • Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký: 0 quyền mua cổ phần.

Căn cứ Điều 13 Quy chế bán đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ/VFS-TGĐ ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sở hữu vào ngày 21/02/2023.

Trân trọng thông báo!