Thông báo về việc bán giải chấp mã chứng khoán PSH

04/04/2024
Tin tức VFS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) trân trọng thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ Khách hàng là người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ như sau:

1. Thông tin về Người sở hữu chứng khoán

Họ tên: Mai Văn Huy

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, mối quan hệ với công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

2. Thông tin về chứng khoán dự kiến bán giải chấp

Mã chứng khoán: PSH

Số lượng chứng khoán dự kiến bán: 2,873,000 cổ phiếu

Số lượng nêu trên là số lượng dự kiến thực hiện giải chấp được tính trên cơ sở giá sàn tại thời điểm VFS phát hành thông báo này. Số lượng chứng khoán bán giải chấp thực tế có thể điều chỉnh do việc thay đổi giá chứng khoán.

3. Thời điểm dự kiến thực hiện bán giải chấp

Từ ngày 05/04/2024

Không phụ thuộc vào việc phát hành thông báo này, VFS có quyền xem xét dừng thực hiện việc bán giải chấp chứng khoán của Khách hàng tùy thuộc vào tình hình diễn biến thị trường và quy định của VFS mà không cần thực hiện thông báo trước về việc dừng thực hiện bán giải chấp chứng khoán của Khách hàng.

Trân trọng!